Hakan Erdoğan'ın hazırlamış olduğu Aralık sınavı İş Güvenliği Sorularını siz değerli okurlarımıza sunuyoruz.

Soru 1 : KKD’lerin içinde akışkan bir dolaşım sistemi bulunması durumunda, bu sistem ile ilgili

I-Korunacak vücut kısımlarının tamamının çevresinde yeterli akışkan beslemesini sağlamalı

II-Öngörülen kullanım koşullarında kullanıcının duruş biçiminden etkilenmeli

III-El, kol ve vücut hareketlerinden etkilenmeyecek şekilde seçilmeli

Hangileri doğrudur?

SORU 2 : Kullanıcının görülebilmesinin gerektiği koşullarda kullanılacak giyilebilen kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili

I-Fotometrik ve kolorimetrik özellikte olmamalı

II-Yeterli şiddette görülebilir ışık yayan veya yansıtan özellikte olmalı

III- Uygun pozisyonda yerleştirilmiş bir veya daha fazla donanıma sahip olmalı

Hangileri doğrudur?

SORU 3 : Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ine göre İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili

I- Programların hazırlanması ve uygulanması

II- Eğitimlerin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılması

III- Program sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini

IV- Çalışanların bu programlara katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına alınması

Hangilerini sağlar?

SORU 4 : İşyerinde on beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.

Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

SORU 5: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ine göre işveren bazı işyerlerinde yapılacak işlerde karşılaşılacak

Sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın,  başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde belge şartı aranmaz?

SORU 6 : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ine göre işveren bazı işyerlerinde yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren

 Eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde belge şartı aranmaz?

SORU 7 : İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nin ekinde yer alan iş yeri tehlike sınıfları listesine göre

Bir iş yerinin SGK sicil numarasının 2. rakamından 7.rakamına kadar olan rakamlar olan NACE kodları aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

SORU 8 : İmalatçının piyasaya sunduğu KKD ile birlikte vereceği

Kullanım kılavuzunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

SORU 9 : Aşağıdakilerden hangileri akut arsenik zehirlenmesinin belirtilerindendir?

I. İshal ve dehidratasyon

II. Baş dönmesi ( vertigo)

III. Solunum yetmezliği

SORU 10 : Bird tarafından oluşturulan kaza piramidinde 1 ağır yaralanmalı kazaya karşılık

10 hafif yaralanmalı kaza, 30 maddi hasarlı kaza ve 600 ramak kala yer alır. Bu piramide dair aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

SORU 11 : 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenecek kurul ve merci tarafından konsey görevleri yerine getirilir?

SORU 12 : 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre 10 dan az çalışanı bulunanlardan

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin desteklenmesi hususuna hangisi karar verir?

SORU 13 : Cumhurbaşkanlığı politika kurullarında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

SORU 14 - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalıma Ortamına İlişkin

155 sayılı Sözleşmesi’nde yer alan “İşletme Düzeyinde Düzenlemeler” arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

SORU 15 - Aşağıdakilerden hangisi radyan ısı ölçümlerinde kullanılır?

SORU 16 - Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların

Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’ine göre mesleki eğitim alınması gereken işlerde hangisi yoktur?

SORU 17 - Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’inde

I- İşe başlama eğitimi

II- Temel eğitim

III- Uzaktan eğitim

Hangi eğitimler tanımlanmıştır?

SORU 18 - 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangileri iş yeri sayılır?

I. İşyeri yatakhanesi

II. İnşaat firmasının hafriyat işinde kullandığı kamyon

III. Çağrı merkezindeki dinlenme ve oyun odası

SORU 19 - Hangisi en üst karar organı olan genel kurul üyesi değildir?

Mesleki Yeterlilik Kurumum ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterlilikleri belirlemek ,denetim ,ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesi amacıyla kurulmuştur.

SORU 20 - Tozla Mücadele Yönetmeliğine göre,

Tozla mücadele komisyonunda aşağıdakilerden hangisinden temsilci bulunmaz?

SORU 21 - Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan;

İlk, orta ve yükseköğretim dâhil mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yolları ile kazanılan tüm yeterlilik esasları tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI+DİĞER SAĞLIK PERSONELİ+İŞ YERİ HEKİMİ ARALIK 2018 HAZIRLIK SORULARI

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları